top of page

På konferensen inspirera och skapa fördjupad reflektion kring vad det innebär att vara evangelikal idag. Därför har vi i programmet avsatt tid för föreläsningar kring fyra centrala tematiker: bibelsyn, mission, samhälle och församling. Här finns chans för dig att bidra, antingen med ett akademiskt paper, eller med en mer praktiskt reflekterande föreläsning.

 

Nedan hittar du en kort introduktion till de olika tematikerna, samt möjlighet att bifoga ett abstract där du beskriver innehållet i ditt paper eller föreläsning, som du kan hålla på svenska eller engelska. Ditt abstract skall vara mellan 150–250 ord. Deadline är den 1 maj 2024, och du kommer få besked om ditt paper eller föredrag antagits till konferensen senast den 15 maj. Akademiska papers, samt eventuellt också några av föredragen, kommer publiceras i HYBRID Supplement under 2025. Vi ser fram emot ditt bidrag!

Tematiker

1) Bibelsyn: Lausannedeklarationen har varit viktig i att definiera och avgränsa en evangelikal bibelsyn. I deklarationen står att "Vi bekräftar vår tro på både Gamla och Nya testamentets gudomliga inspiration, sanning och auktoritet i dess helhet, såsom Guds enda skrivna ord, utan fel i allt som det påstår och det enda ofelbara rättesnöret för tro och liv.” Vad betyder detta för oss idag? Vad innebär en evangelikal bibelsyn i Sverige 2024? Vi inbjuder papers och föredrag som på olika sätt tar sig an detta tema, historiskt, teologiskt eller praktiskt, dock alltid med tydlig relevans för våra sammanhang i Sverige idag.

 

2) Mission: I Lausannedeklarationen är missionen, eller evangelisationen, en bärande och central tanke. I deklarationen står att "Vi är övertygade om att tiden är inne för kristna organisationer att allvarligt bedja för de oevangeliserade skarornas frälsning och initiera nya satsningar för att fullborda världsevangelisationen.” Vad betyder detta för oss idag? Hur kan evangelisation se ut i Sverige 2024? Vi inbjuder papers och föredrag som på olika sätt tar sig an detta tema, historiskt, teologiskt eller praktiskt, dock alltid med tydlig relevans för våra sammanhang i Sverige idag.

 

3) Samhälle: I Lausannedeklarationen finns en tydlig medvetenhet om vikten av kontexualisering, att det i varje kultur finns det som är gott och det som behöver transformeras. I deklarationen står också att "Vi hävdar att Kristus sänder sitt återlösta folk in i världen på samma sätt som Fadern sände honom och att detta kallar oss att gå in i världen på ett lika djupt och helutgivande sätt. Vi behöver bryta oss ut från våra kyrkliga ghetton och tränga in i det icke kristna samhället.” Vad betyder detta för oss idag? Hur kan ett evangelikalt samhällsengagemang se ut i Sverige 2024? Vi inbjuder papers och föredrag som på olika sätt tar sig an detta tema, historiskt, teologiskt eller praktiskt, dock alltid med tydlig relevans för våra sammanhang i Sverige idag.

 

4) Församling: I Lausannedeklarationen är församlingen en central, röd tråd som binder samman de teologiska ställningstagandena. I deklarationen står att "Kyrkan befinner sig i centrum av Guds universella syfte och är hans utvalda redskap för att sprida evangeliet. Men en församling som förkunnar korset måste också själv vara märkt av korset.” Vad betyder detta för oss idag? Hur kan församlingar planteras och växa i Sverige 2024? Vi inbjuder här papers och föredrag som på olika sätt tar sig an detta tema, historiskt, teologiskt eller praktiskt, dock alltid med tydlig relevans för våra sammanhang i Sverige idag.

Välj ett alternativ
Jag vill hålla mitt föredrag på
Välj ett alternativ

Tack för ditt abstract, vi hör av oss!

 

7–8 November 2024
Örebro, Sverige

bottom of page